درباره نشریه

پژوهش نامه علمی تحلیلی کشاورزی و منابع طبیعی (وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین) در تمامی رشته‌های علوم کشاورزی، منابع طبیعی و علوم دامی مقاله‌های تحقیقی حاصل از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای را که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً به هیچ طریق انتشار نیافته و یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشد را با داوری علمی و ادبی پذیرفته و بر اساس اولویت وصول منتشر می‌نماید. مقاله‌هایی که خلاصه آن‌ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده باشند مستثنی می‌باشند.