اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرزاد مستشاری (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین)

خاکشناسی (تغذیه گیاهی) استادیار پژوهشی

mm_mohassesyahoo.com
02833358006

سردبیر

دکتر بابک قرالی

گیاه پزشکی استادیار پژوهشی
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

bgharaeiyahoo.com
09127869147

دبیر اجرایی

مهندس فرامرز سرفراز

زمین شناسی مربی پژوهشی

faramarz_saryahoo.com
02833358003

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهرزاد مستشاری

خاکشناسی استادیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

mm_mohassesyahoo.com

دکتر بابک قرالی

حشره شناسی استادیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

bgharaeiyahoo.com

دکتر محمد علی نجاتیان

باغبانی دانشیار باغبانی

nejatianaliyahoo.com

دکتر شکراله حاجی وند

باغبانی استادیار
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

shokrollah2006gmail.com

دکتر محمد رضا شاه پسند

ترویج و آموزش کشاورزی استادیار/ سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

mohammadrezashpasandyahoo.com

دکتر حسین ارزانی

مرتع دانشیار

harzaniut.ac.ir

دکتر عباس ستوده نیا

آبیاری استاد یار
دانشگاه امام خمینی

sotoodehniaeng.ikiu.ac.ir

دکتر جعفر احمدی

زراعت دانشیار/ دانشگاه امام خمینی قزوین

njahmadi910yahoo.com

کارشناس نشریه

مهندس ثریا فتحی

فناوری اطلاعات کارشناس - دبیرخانه پژوهشی

sorayafnmyahoo.com
028- 33358003