بررسی همبستگی برخی صفات زراعی و تجزیه علیت عملکرد دانه جو پائیزه تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آخر فصل

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

2 کارشناس ارشد زراعت- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

چکیده

به منظور بررسی روابط برخی صفات زراعی جو و تاثیر آنها بر عملکرد دانه تحت شرایط رطوبتی متفاوت(بدون تنش خشکی و با تنش خشکی آخر فصل) دو آزمایش در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با استفاده از 15 ژنوتیپ در منطقه اهر انجام شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ‌های آزمایشی از نظر کلیه صفات مورد بررسی(طول سنبله، تاریخ رسیدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله بارور در واحد سطح و عملکرد دانه) در هر دو شرایط رطوبتی اختلاف آماری معنی‌داری وجود داشت. بر اساس میانگین صفات در دو محیط و با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان صفت وابسته، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله وارد مدل شده و 76 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. نتایج تجزیه علیت برای عملکرد دانه با استفاده از میانگین هر دو آزمایش نشان داد که ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله از صفات مهم و موثر بر آن بودند. توجه به این صفات در گزینش ژنوتیپ‌هایی با عملکرد دانه بالا در جو توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات