بررسی شاخص‌های حرارتی در ده رقم گندم آبی و رابطه آنها با عملکرد گندم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 جهادکشاورزی شهرستان گنبدکاووس

2 جهادکشاورزی گنبدکاووس

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

دما یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر رشد و نمو محصولات نظیر گندم می‌باشد. در این پژوهش، شاخص‌های حرارتی مانند درجه روز رشد، واحد هلیوترمال (HTU)، کارآیی استفاده از حرارت (HUE) و شاخص فتوترمال (PTI) برای ده رقم گندم آبی شامل ارقام گنبد، مروارید، N-87-20، N-90-7، N-91-8، N-91-9، N-91-10، N-91-17، تایگر و ناتاشا در فصل زراعی 94-93 در شهرستان گنبدکاووس محاسبه شد. بیشترین عملکرد مربوط به رقم N-90-7 و کمترین آن به رقم N-91-10 تعلق داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بین ارقام گنبد و مروارید، N-87-20، N-91-9 و N-91-17 و N-90-7 و ناتاشا هیچ‌گونه اختلاف معنی‌داری در مقدار عملکرد وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که بین عملکرد گندم و کارآیی استفاده از حرارت یک همبستگی مثبت معنی‌دار در سطح معنی‌داری 01/0 وجود دارد. از سویی دیگر، واحد هلیوترمال و شاخص فتوترمال تاثیر معنی‌داری روی عملکرد نداشت. همچنین، بین میزان درجه روز دریافتی تا زمان تشکیل اولین گره و مقدار تولید دانه یک همبستگی منفی و معنی‌دار وجود داشت. این پژوهش، نشان داد که ارقام N-90-7 و ناتاشا توان بالایی در استفاده مناسب از انرژی حرارتی داشته و رقم N-87-20 در این زمینه ضعیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات