بررسی واکنش ارقام و لاین های کلزا در مناطق میانبند و کوهستانی استان مازندران

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 کارشناس مسئول دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مازندران

3 کارشناس دانه های روغنی سازمان جهاد کشاورزی مازندران

چکیده

بمنظور بررسی سازگاری لاین های امید بخش کلزا در شرایط میانبند و کوهستانی استان مازندران، هفت ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه شویلاشت (میانبند) و کیاسر (کوهستان) در شرایط زارع در طی سال زراعی 1388-89 کاشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه بوده است. همچنین کلیه صفات مورد بررسی تحت تأثیر معنی دار محیط قرار گرفتند. ژنوتیپ های G1، G2 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2595، 2044 و 2190 کیلوگرم در هر دو محیط از عملکرد دانه بالا برخوردار بودند و در این خصوص G2 و G6 از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند.میزان عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط شویلاشت و کیاسر به ترتیب برابر 2159 و 1762کیلوگرم در هکتار بوده است که در دو کلاس متمایز آماری قرار گرفتند. در این بررسی ژنوتیپ G1 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2860 و 2385 کیلوگرم درهکتار جزء برترین ژنوتیپ ها در مناطق شویلاشت و کیاسر محسوب گردیدند.
واژه های کلیدی: اثر متقابل، تجزیه مرکب، کلزا، عملکرد دانه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات