کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

عنصر کروم از معدود عناصری می باشد که در ویرایش هفتم احتیاجات غذایی گاوهای شیری نیازی برای آن درج نشده است، ولی در دو دهه اخیر به طور ویِژه‌ای در کانون تحقیقات بوده است و نقش آن در متابولیسم گلوکز در گاوهای شیری به طور خاص مورد تحقیق قرار گرفته است. این عنصر در جدول تناوبی در گروه ششم فلزات انتقالی قرار گرفته است و فرم سه ظرفیتی آن از نظر بیولوژیکی فعال می باشد. اثرات متابولیسمی این عنصر از طریق اثر بر فعالیت انسولین و از طریق ترکیبی به نام کرومودولین صورت می‌گیرد. نتایج تحقیقات نشان می دهد استفاده از این عنصر در جیره گاوهای شیری و به ویژه در شرایط تنش نظیر بازه زمانی پیرامون زایمان می تواند منجر به اثرات مثبتی در تولید، تولید مثل و سلامتی حیوان گردد. عنصر کروم معمولاً اثرات متابولیکی خود را پس از جذب اعمال نموده و در سطح دستگاه گوارش اثری از خود نشان نمی دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات