دوره و شماره: دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور) - شماره پیاپی 14، پاییز 1391، صفحه 1-122 (ویژه نامه انگور) 
1. بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان

صفحه 1-15

محمد علی نجاتیان؛ مجید گلمحمدی؛ ولی اله رسولی؛ فاطمه عطاری


2. مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش

صفحه 16-28

محمد فدایی اقدم؛ محمدعلی نجاتیان؛ مجید گلمحمدی


7. بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti)

صفحه 60-70

ولی اله رسولی؛ محمد علی نجاتیان؛ مجید گل محمدی؛ محمد فدایی اقدم فدایی اقدم؛ رضا ستوده


9. گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک

صفحه 80-88

ولی اله رسولی؛ محمد فدایی اقدم؛ محمدعلی نجاتیان؛ مجید گل محمدی؛ سیدکریم حسینی بای


10. شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان

صفحه 89-96

مجید گل محمدی؛ محمدعلی نجاتیان؛ ولی اله رسولی؛ سید کریم حسینی بای؛ محمد فدایی اقدم


13. بررسی امکان کشت و توسعه باغات انگور در منطقه بوئین‌زهرای استان قزوین

صفحه 114-122

اعظم خسروی نژاد؛ منوچهر خان زرین کفش؛ مهرزاد مستشاری؛ شیرین سهیلی راد