دوره و شماره: دوره 4، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 1-100 
6. ارزشیابی آموزش تخصصی سربازان سازندگی

صفحه 64-76

صفت اله رحمانی اندبیلی؛ حسن علیپور


8. تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود

صفحه 88-100

ابوذر پرهیزکاری؛ محمد مهدی مظفری؛ مهدی حسینی خدادادی