تعیین زمان فعالیت پروانه بذرخوار تاغ Proceratia caesariella Rog. (Lep.: pyralidae) و تاثیر سم دیمیلین در کاهش خسارت آن در بوئین‌زهرا

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

مرکز آموزش منابع طبیعی کلارآباد، سازمان جنگل‌ها و مراتع ، ایران

چکیده

چکیده
با توجه به حضور تاغ در مناطق خشک که نقش قابل توجهی در پایداری اکوسیستم طبیعی دارد، تخریب بی رویه این گونه موجب ناپایداری آن می‌شود. پروانه بذرخوار تاغ مهم‌ترین آفت آن است که هر ساله خسارت سنگینی به این عرصه ها وارد می‌کند. این تحقیق به‌صورت مطالعه موردی در منطقه بوئین‌زهرا به‌منظور تعیین زمان ظهور پروانه‌های آفت و روند تغییرات جمعیت آن با نصب دو دستگاه تله نوری انجام شد. سم‌پاشی در سه نوبت با استفاده از سم دیمیلین با غلظت دو در هزار در یک قطعه تاغ‌زار نیم هکتاری صورت گرفت. برای ارزیابی تاثیر سم ، نمونه‌برداری در سه نوبت با برداشت 350 بذر به صورت تصادفی از درختان انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اولین پروانه در تاریخ هشت شهریور ماه شکار شد. اوج جمعیت پروانه‌ها در هشت مهر ماه مشاهده شد و دوره فعالیت حشرات کامل آفت 40 روز بود. درصد آفت‌زدگی بذور تاغ در قطعه سمپاشی شده 85/24 و در قطعه سمپاشی نشده 92 درصد بود که بیانگر تاثیر مطلوب دیمیلین در کنترل لاروهای آفت بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات