تأثیر روش‌های مختلف شکست خواب بر صفات نهال زنی بذر درخت زبان گنجشک ایرانی Fraxinus persica Boiss))

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار / دانشگاه کاشان

2 دانشجو/ دانشگاه کاشان

3 دانشجو/دانشگاه کاشان

چکیده

بهره‌برداری‌های بی‌رویه، حیات گونه‌های جنگلی کشور را با تهدید مواجه نموده است، از جمله گونه زبان گنجشک ایرانی که احیای این گونه‌ی بومی اهمیت ویژه‌ای دارد. برای یافتن دلیلی مناسب برای علل عدم استقرار تجدید حیات طبیعی گونه مذکور در جنگل‌کاری شترکوه طبس، تحقیق حاضر انجام شده است. بررسی تیمارهای سرمادهی، تیمار قرار دادن بذر در لایه ماسه مرطوب در بذور خشک نشده و تازه زردرنگ شده و شاهد بر روی این بذور صورت گرفته است. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از تیمارها از بذرهای سال‌های مختلف استفاده شد، بذرهای هرسال به‌عنوان یک تیمار مستقل در نظر گرفته شد. این پژوهش بر پایه بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و برای هر تیمار پنج تکرار بود. جهت انجام آنالیز آماری از نرم‌افزار R و از آزمون دانکن (01/0 درصد) برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای صورت دفن سطحی ،تیمار سرمادهی، و قرار دادن در لایه ماسه مرطوب در بذر هر دو سال از درصد نهال زنی، سرعت و شاخص ظهور گیاهچه و ارزش و قدرت نهال زنی پایینی برخوردار بودند. اما تیمار قرار دادن بذور خشک نشده در لایه ماسه مرطوب با 2/74 درصد نهال زنی، دارای تفاوت معنی‌دار با تمام تیمارها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات