سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط آن با میزان استفاده آن‌ها از خدمات آموزشی و ترویجی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه زنجان

چکیده

اﺳﺘﻔﺎده از منابع اطلاعاتی از ﻗﺒﯿﻞ خدمات آموزشی و ترویجی ﺑﺎﻋﺚ بهبود شیوه تفکر کشاورزان گردیده‌است. ﻟـﺬا ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ خدمات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد و ﻧﯿـﺰ ﻋﻮاﻣـل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ نگرش آن‌ها ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ. این تحقیق توصیفی-همبستگی نیز با هدف ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت ﺑـﻪ تهیه کشمش و ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺮش آن‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و سایر منابع اطلاعاتی در ﺳﺎل 1391 اﺟﺮا ﺷﺪ. جامعه آماری این پژوهش را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند که تعداد 240 نفر از آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی بر حسب سطح زیر کشت تولید انگور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. رواﯾﯽ پرسشنامه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈـﺮات ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ به ترتیب برای نگرش و خدمات آموشی و ترویجی برابر 87/0 و 92/0 بدﺳﺖ آﻣﺪ. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد به طور کلی نگرش انگور کاران در ارتباط با تهیه کشمش مساعد و نسبتا خنثی بود. سطح استفاده انگوکاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی تجربیات خود را مهم‌ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند. از سویی بین نگرش انگورکاران نسبت به تهیه کشمش و متغیرهای سطح تحصیلات، میزان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و منابع اطلاعاتی رابطه مثبت حاصل شد که این رابطه بین نگرش و متغیرهای منابع اطلاعاتی و سطح تحصیلات معنی‌دار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات