موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک در شهرستان بستک (هرمزگان)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی/ دانشگاه پیام نور

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد/دانشگاه پیام نور

3 مسول امور زمین/ اداره منابع طبیعی هرمزگان دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه آزاد

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه متخصصان زمینه کشاورزی شهرستان بستک در استان هرمزگان می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی در سال 1394 بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با نظر خواهی از کارشناسان و نرم افزار SPSS تائید شد. در این تحقیق سه عامل بازدارنده بر پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت که این عوامل شامل موانع اقتصادی، موانع شناختی و اطلاعاتی و موانع بینشی می باشند. نتایج نشان داد که موانع اقتصادی در اولویت است همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین موانع اقتصادی و موانع بینشی بر روند پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی وجود دارد. همچنین در این تحقیق بین مشخصات فردی و حرفه ای با روند پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان رابطه وجود دارد که سن دارای رابطه منفی و تحصیلات و میزان آشنایی با کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنی دار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات