تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول ایستگاه

2 معاون پژوهشی مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی قزوین

3 عضو هیات علمی / مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

یکی ازاساسی ترین مسائل در احداث باغ پسته ،تلقیح وگرده افشانی مناسب می باشد. لذا باتوجه به عدم رعایت نسبت درختان نر به ماده وهمچنین به علت عملکرد پایین محصول پسته دراستان قزوین، گرده افشانی مصنوعی (تکمیلی) در باغ پسته مورد بررسی قرار گرفت. دراین آزمایش ازدو رقم گرده زای محلی که گرده افشانهای متفاوتی می باشند برروی سه رقم اوحدی ،کله بزی واکبری استفاده شد. این آزمایش دارای 2 فاکتوربود،یکی از فاکتورها ارقام( قزوینی ، اوحدی واکبری) در3 سطح و فاکتور دوم گرده دهنده( A،B وآزاد) در سه سطح جمعا 9 تیمار در 3 تکرار هر واحد با انتخاب 2 خوشه گل در دو جهت شمالی و جنوبی جمعا 54 واحد آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات انجام گردید. نهایتاً پس از ثبت داده ها عملیات تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بروش دانکن با نرم افزار SAS و MSTATC انجام شد. نتایج نشان دادند که گرده افشانی تکمیلی بر تعداد میوه در هر خوشه و کاهش در صد پوکی اثرات مثبت داشت. بهترین درخت نر گرده زا مربوط به گرده زا محلی GA در مرحله 50% گلدهی بوده است. گرده افشانی تکمیلی نه تنها صفات کمی (تعداد گل در خوشه و وزن خشک مغزپسته) را افزایش داد، بلکه صفات کیفی مانند درصد ناخندانی وپوکی رابه ترتیپ در ارقام پسته اکبری، اوحدی وقزوینی کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات