بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) با رقم جدید گندم نارین به عنوان شاهد در مناطق شور در شرایط زارعین استان تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان تهران

چکیده

ارزیابی لاین های امید بخش گندم در شرایط زارعین تحت عنوان آنفارم (تحقیقی وترویجی) یکی از اساسی ترین مراحل معرفی یک رقم به شمار می رود و سازگاری این لاین ها در شرایط زارعین از اهمیت خاصی برخودار می باشد. در این آزمایش 4 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو مکان (روستای جهان آباد و چرم شهر از توابع شهرستان جواد آباد )تحت شرایط تنش شوری در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمار های مورد ارزیابی شامل سه لاین امید بخش ( MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) که متحمل به شوری ورقم (نارین) به عنوان شاهد بودند، جهت ارزیابی عملکرد دانه واجزای عملکرد در شرایط مذکور بررسی شدند. نتایج تجزیه مرکب دادها در دو مکان بیانگر اختلاف بسیار معنی دار بین ژنوتیپ های گندم برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله،وزن هزار دانه وطول پدانکل ، عملکرد بیولوژیکی وعملکرد دا نه بود. مقایسه عملکرد دانه نشان داد که دو لاین امید بخش MS-89-15وMS-90-13 با داشتن3900و3280 کیلوگرم به ترتیب دارای یبیشترین وکمترین عملکرد دانه در هکتار بودند. در شرایط تنش شوری همبستگی عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی،تعداد دانه در سنبله وطول پدانکل و همچنین وزن هزار دانه با طول سنبله،تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیکی مثبت ومعنی دار بود. با توجه به پایین بودن واریانس درون گروهی عملکرد، دو لاین( MS-89-13وMS-90-15) به عنوان پایدار ترین لاین ها بودند و لاینMS-89-13 از لحاظ طول پدانکل و ارتفاع بوته بلند قابل توجه بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات