بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

2 محقق- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران،

چکیده

به منظور بررسی اثر پایه های مرکبات شامل: ترویر سیترنج، کاریزوسیترنج، سیتروملو، کوتو،C35 و اسموت فلت سویل با رقم پیوندی نارنگی پیج در قالب شش تیمار در ایستگاه تحقیقات باغبانی بهشهر به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در قالب یک پروژه پنج ساله مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی در طی سه سال از خصوصیات رویشی شامل قطر تنه، ارتفاع درخت و عرض تاج یادداشت برداری بعمل آمد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها حاکی از اثر معنی دار سال بر روی کلیه صفات مورد مطالعه بوده است، که نشان دهنده تغییرات معنی دار صفات مزبور در طی سال های مورد بررسی می باشد. همچنین پایه های مورد بررسی نیز از نظر قطر تنه و عرض تاج نارنگی پیج در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی دار می باشند که نشان دهنده تفاوت ژنتیکی معنی دار پایه های مورد بررسی از نظر صفات رقم پیوند شده می باشد. قطر تنه نارنگی پیج از 3/18 الی 3/22 سانتی متر به ترتیب برروی پایه های اسموت فلت سویل و سیتروملو متغیر بوده است که از نظر آماری نیز به گروه های متمایزی تفکیک شده اند. اثر متقابل سال×پایه برای تمامی صفات مورد مورد بررسی رقم پیج معنی دار نبوده است که نشان دهنده روند تغییرات مشابه اثر پایه در سال های مورد بررسی برروی صفات رقم پیوند شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات