تعداد مقالات: 66
1. تأثیر کاربرد کلرید سدیم و اسید جیبرلیک بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در پنج گیاه دارویی

دوره 4، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 1-11

سودابه مفاخری؛ محمدمهدی ضرابی؛ شکراله حاجی وند


2. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم در منطقه اقبالیه قزوین

دوره 3، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 1-6

مژگان هاشمی؛ منوچهرخان زرین کفش؛ مهرزاد مستشاری


5. بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان

دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، پاییز 1391، صفحه 1-15

محمد علی نجاتیان؛ مجید گلمحمدی؛ ولی اله رسولی؛ فاطمه عطاری


6. بررسی برخی صفات کمی نارنگی پیچ برروی پایه های جدید مرکبات در مازندران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 1-11

ولی اله رامئه؛ روانبخش متانی


8. تاثیر گرده افشانی تکمیلی بر صفات کمی و کیفی سه رقم پسته تجارتی دراستان قزوین

دوره 6، شماره 21، زمستان 1396، صفحه 1-16

سعید کاشانی زاده؛ شکرا... حاجی وند؛ مجید گلمحمدی


10. بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی

دوره 3، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 8-16

غلامرضا خلیل زاده؛ محمد رضایی؛ معرفت قاسمی


12. شناسایی و معرفی کلونهای زیتون رقم زرد متحمل به سرما در منطقه طارم سفلی قزوین

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 11-19

مجید گلمحمدی؛ علی اصغر زینانلو؛ ولی اله رسولی


13. اثر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی و کیفی پسته رقم اوحدی

دوره 4، شماره 18، زمستان 1393، صفحه 12-20

سعید کاشانی زاده؛ شکراله حاجی وند؛ ناصر جلیلوند


14. کروم و نقش آن در متابولیسم گلوکز و تغذیه گاوهای شیری

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 12-22

مهدی افتخاری؛ مسعود مستشاری محصص؛ محمدحسین هادی تواتری


15. مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش

دوره 2، 14 (ویژه نامه انگور)، پاییز 1391، صفحه 16-28

محمد فدایی اقدم؛ محمدعلی نجاتیان؛ مجید گلمحمدی


17. تأثیر بور و اسید جیبرلیک بر روی افزایش درصد خندانی دو رقم پسته در قزوین

دوره 3، شماره 15، بهار 1392، صفحه 16-21

سکینه نوروزی؛ علی اصغر اسماعیل زاده


18. بررسی تأثیر پلیمر استاگوزورب بر روی میزان ذخیره رطوبت خاک در جنگل‌کاری با دو گونه عرعر (Ailanthus Altissima) و زبان‌گنجشک (Farxinus Rotundifolia) در قزوین

دوره 3، شماره 17، پاییز 1392، صفحه 17-22

علی‌اصغر اسماعیل‌زاده؛ وحید اعتماد؛ قوام الدین امیری زاهدی؛ سارا نوروزی


19. بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین

دوره 3، شماره 16، تابستان 1392، صفحه 17-25

غلامرضا خلیل زاده؛ مجتبی وهابزاده؛ محمد رضایی؛ معرفت قاسمی


20. بررسی و مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش گندم WS-90-18 و M-90-16 با شاهد رقم جدید سیروان

دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 20-34

حسن عبدی؛ جواد حسن پور؛ منوچهر طاهری مازندرانی


25. مطالعه بیولوژی زنجره پسته در شرایط اقلیمی استان قزوین

دوره 3، شماره 15، بهار 1392، صفحه 22-30

ناصر جلیلوند؛ سعید کاشانی زاده